Tim kiếm

14/09/2012

Server Publishing thông qua ISA Server 2006Bài 7 :          Server Publishing thông qua ISA-2K6
                                     
I-  MÔ HÌNH
Hình vẽ
II-  GIỚI THIỆU
Mô hình tương tự bài Lab 6, phát sinh thêm yêu cầu sau :
-          Công ty cần Publish một Web Server trong mạng nội ra ngoài Internet để các Client dù trong mạng nội bộ hay từ ngoài Internet đuề có thể truy cập cập
-          Thiết lập cơ chế điều khiển từ xa với Remote Desktop sao cho Administrator có thể khiển Web Server từ một máy bất kỳ trong mạng nội bộ hoặc từ ngoài Internet

III-  CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
Bài Lab sử dụng các thành phần tương tự Lab-6 với 1 máy trong Network = SERVER dùng Windows Server 2003 để dùng làm Web Server (có thể dùng chung với máy Domain Controller)
Các bước thực hiện gồm :
 - Xây dựng Web Server, Website (default) với Internet Information Service (IIS)
-  Cấu hình cho phép truy cập Remote Desktop trên máy Web Server
-  Cấu hình Access Rule và Publishing Rule trên ISA cho Web Server
-  Cấu hình NAT Inbound trên Router ADSL
-  Tạo Public Hostname bằng giao diện Domain Control Panel của YahooIV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT
Chuẩn bị: Đặt thông số IP cho các máy theo bảng sau:

LAN
CROSS
Máy Web Server
Disable
IP Address: 192.168.2.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.2.1
Prefered DNS Server: 203.162.4.191
Máy ISA
IP Address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
Prefered DNS Server: 203.162.4.191
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: (để trống)
Prefered DNS Server: (để trống)
Bước 1: Cài đặt Internet Information Service (IIS) và thiết kế Web Site
 - Mở Control Panel à Add Remove Programs à Add Remove Windows Components à Application Server àNhấn Detail
- Đánh dấu chọn Internet Information Services (IIS) à Next
- Mở thư mục C:\Inetpub\wwwroot
- Tạo một File Text Document có tên default.htm
- Soạn thảo nội dung tùy ý cho File này

Bước 2: Bật chức năng Remote Desktop trên máy Web Server
- Click phải My Computer à Properties
- Đánh dấn mục chọn Enable Remote Desktop in this computer à OK à OK
Bước 3: Cấu hình Access Rule và Publishing Rule trên ISA
Tạo Access Rule cho phép Localhost và Internal truy cập lẫn nhau:
- Giao diện ISA Management: Click phải Firewall Policy à New à Access Rule
- Đặt tên Access Rule: Internal-Localhostà Next- Chọn Allow à Next
- Chọn All outbound traffic à Next
- Nhấn Add
- Double Click vào Internal
- Double Click vào Localhost
- Next- Nhấn Add
- Double Click vào Internal
- Double Click vào Localhost
- Next
- Next
- Finish
- Apply à OK


- Mở Internet Explorer à Nhập IP máy Web Server 192.168.2.2 à Kiểm tra truy cập thành công vào trang Web
- Start à Proprams à Accessories àComunication à Remote Desktop Connection à Nhập 192.168.2.2 à Kiểm tra Remote thành công vào máy Web Server

Tạo Publishing Rule để Publish Web Server:
- Giao diện ISA Management: Firewall Policy à Toolbox à Network Objects àClick phải Web Listeners à New Web Listener


- Đặt tên Web Listener là Web80 à Next
- Chọn Do not require SSL secured connetions with clients à Next


- Đánh dấu mục chọn External à Next
- Chọn No Authentication à Next


- Next
- Finish
- Click phải Firewall Policy à New àWeb Site Publishing Rule


- Đặt tên Rule: Publish Web à Next
- Chọn Allow à Next


- Chọn Publish a single Web site or load balancer à Next
-  Chọn Use non-secured connections to connect the published Web server or server farm à Next


- Internal site name: đánh FQDN của máy Web Server (pc14.nhatnghe.local)
- Đánh dấu chọn Use a computer name or IP address to connect to the published server
- Computer name or IP address: đánh IP Web server (192.168.2.2)
- Next
- Next


- Accept request for: chọn Any domain name à Next
- Web Listener: Chọn Web80 à Next


- Chọn No delegation, and client cannot authenticate directly à Next
- Next


- Finish à Apply à OK
Tạo Publishing Rule để Publish RDP:
- Click phải Firewall Policy à New àNon-Web Server Protocol Publishing Rule
- Đặt tên Rule: Publish RDP à Next


- Nhập IP Web Server (192.168.2.2) àNext
- Seleted Protocol: Chọn RDP (Terminal Services) Server à Next
- Đánh dấu chọn External à Next


- Finish à Apply à OK

Bước 4: Cấu hình NAT Inbound trên Router ADSL (Thực hiện trên máy ISA)
- Mở Internet Explorer à Nhập IP Router là 192.168.1.1
- Đăng nhập vào giao diện cấu hình Router ADSL (Username: admin, password: admin) à OK
- Chọn tab Advanced à Nhấn nút Lan Clients
- IP Address: Nhập IP máy ISA là 192.168.1.2
- Host Name: Nhập tên tùy ý
- Nhấn nút Add


- Nhấn nút Virtual Server
- Chọn Servers à Web Server àAdd
- Chọn Apps à Win2k Terminalà Add
- Nhấn nút Apply


- Ghi nhận IP Public mặt ngoài Router (vd: 222.254.188.60)
            Kiểm tra truy cập bằng IP Address trên máy Client:
- Mở Internet Explorer à Nhập IP Public (222.254.188.60) àKiểm tra truy cập thành công vào trang Web
- Mở Remote Desktop Connectionà Nhập IP Public (222.254.188.60) à Kiểm tra Remote thành công vào m áy Web Server

Bước 5: Tạo Public Hostname bằng giao diện Domain Control Panel của Yahoo (Thực hiện trên máy tùy ý)


- Mở Internet Explorer à truy cập trang websmallbusiness.yahoo.com/services
- Đăng nhập bằng username và password đã đăng ký
- Chọn Domain Control Panel
- Chọn Manage Advanes DNS Settings


- Nhấn nút Edit
- Nhập IP Public mặt ngoài Router ADSL (222.254.188.60)
- Nhấn nút Submit
- Kết quả: Đã thay đổi IP cho Publish Hostname www.nhatnghe.info

- Kiểm tra: Chuyển ra Command Line
- NSLOOKUP
- Nhập www.nhatnghe.info à Kiểm tra Public Hostname chưa được cập nhật IP
- Chờ khoảng 15 à 30 phút để IP mới được cập nhật


- Kiểm tra lại kết quả

            Kiểm tra truy cập bằng Public Hostname  trên máy Client:
- Mở Internet Explorer à Nhập Public Hostname (www.nhatnghe.info) à Kiểm tra truy cập thành công vào trang Web
- Mở Remote Desktop Connectionà Nhập Public Hostname (www.nhatnghe.info) à Kiểm tra Remote thành công vào m áy Web ServerKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét